Foto: SamPol

21.07.2021

Zomerreeks Samenleving en Poëzie: Het Stemrecht - Emiel Moyson

De Zomerreeks Samenleving & Poëzie is een samenwerking van Samenleving & Politiek, een politiek maandblad met een kritische en doordachte blik op de politieke actualiteit, en Poëziecentrum. Elke weekdag van juli en augustus kan je op de websites van Samenleving & Politiek en Poëzie-Centraal genieten van een nieuw gedicht met maatschappelijk-kritische inslag. In de week van 19 tot 23 juli presenteren we een aantal historische gedichten.


Het stemrecht voor elkeen

Mijn heere Frère, o zegt, toen uwe moeder,
de poortieres, u wiegde op haren schoot,
voorzag zij wel dat ge eens uw' armen broeder,
den werkmanszoon, verachten zoudt zóó snood?

Gij die niet vreest 't gepeupel uit te dagen,
herinnert u de lessen van 't verleèn...
Men zal 't wel nemen zonder 't u te vragen,
het stemrecht voor elkeen!
 
't Duurt reeds zóó lang, het rijk der advocaten,
der geldbarons, der dweepers dwing'landij, -
den kleinen man, dien laten zij maar praten,
maar zijn belang blijft steeds bij hen ter zij:
behendig om vóór 't kiezerskorps te liegen,
zorgt elk aan 't roer voor zijn profijt alleen...
Wat zullen al die koordendansers vliegen
door 't stemrecht voor elkeen!
 
Gewenschte tijd - o moge ik hem beleven! -
als eind'lijk 't Volk, van zijne macht bewust,
zal opstaan om den laatsten schop te geven
in 't wagg'lend kraam dat op den cijns berust!
Ziet gij hem niet reeds in de verte klaren,
den schoonen dag dat alleman te been,
voor de eerste maal zijn' wil zal openbaren
door 't stemrecht voor elkeen?
 
Het was de droom van een'ge vreemde joden
ons vadererf te schoeien naar hun' leest:
't soldatenspel en al de Fransche moden,
die moesten hier vervangen d'ouden geest...
't werd al ontvlaamscht om Vlaand'ren uit te zuigen...
't partijgeweld verdeelde onz' Zustersteèn...
- Komt, redt ons, komt en werpt 't verraad in duigen,
o stemrecht voor elkeen!

Ja, 'k hoop in u, gezond verstand der mind'ren,
'k betrouw op 't Volk, door vrijheidsliefde ontwaakt:
't zal d'ondergang van onzen stam verhind'ren
in d'onweèrsnacht die voor Europa naakt...
En moesten we ook 't bedroevend schouwspel geven
eens kleinen lands door machtiger vertreèn,
't Vlaamsch zelfbestaan zoû eenmaal nog herleven
door 't stemrecht voor elkeen!

 

Emiel Moyson
uit: Liedjes en andere verzen (De Cort, 1870)

 

Tags: Zomerreeks Samenleving & Poëzie